img activitatsEl Grup d’Accio Valencianista es una de les associacions culturals valencianistes mes antigues que n’hi han actualment. Des de la fundacio en 1977 el nostre objectiu ha segut sempre la defensa de la personalitat i identitat valencianes, aixina com dels nostres interesos com a poble i nacionalitat historica.

A lo llarc dels anys hem treballat i lliderat numeroses manifestacions reivindicatives, activitats culturals, cursos formatius, congresos, fires, publicacions, jornades infantils, migambientals i deportives, entre atres, tambe a traves de l'associacio jovenil, les Joventuts del GAV, per a donar a coneixer i potenciar la llengua valenciana, la nostra cultura, historia i tradicions en tots els ambits. I hem colaborat tambe en proyectes valencianistes conjuntament en atres entitats. Ademes, som editorial propia, editem la revista SOM des de fa mes de 40 anys i tenim a la disposicio del public en la nostra seu llibres de totes les editorials en llengua valenciana junt a atres productes valencianistes. En els diversos apartats d’esta pagina podras trobar mes informacio sobre la nostra historia i activitats.

FINS ASSOCIATIUS
1. Divulgar a tots els nivells la nostra cultura valenciana, i en especial atencio al fet diferencial valencià.
2. Organisar i promoure actes per a resaltar l’indiscutible i riquissima Personalitat Valenciana.
3. Fomentar estudis i promoure edicions, actuacions privades i publiques, que facen resaltar les facetes i la riquea del nostre Regne de Valencia.
4. Conservar, cultivar i propagar l’us de l’Idioma Valencià per la seua propietat, purea i identitat, en la seua normativa d’El Puig.
5. Defendre l’unitat i integritat del Regne de Valencia, indivisible i unic, en identiques caracteristiques culturals, espirituals, historiques i artistiques i unides per un mateix fi, propagant est esperit a tots els nivells.
6. Proclamar i defendre l’insustituible identitat de la nostra bandera, la Real Senyera, composta per una ampla franja blava junt ad una estreta de color roig, abdos verticals, i de les que partixen en sentit horisontal quatre barres roges sobre fondo groc. Damunt del blau resalta en or la Corona Real desplegada, com a simbol d’unitat, identitat i personalitat unica i indiscutible.
7. Reinvindicar, per qualsevol mig licit i llegal, la nostra Personalitat Valenciana i velar pel seu patrimoni llingüistic, geografic, ecologic, historic, artistic i monumental aixina en tots els ordens i sentits.