estandarte2019Un any mes, des del GAV volem oferir un premi a una de les festes mes importants i mes internacionals de la Cultura Valenciana: LES FALLES. Sense dubte, un dels que deurien de ser bastio de resistencia de l’identitat i la tradicio valenciana. Convidem a les falles a participar en este PREMI VALENCIANIA. 

La finalitat d'este concurs es premiar la valenciania de les Falles, aixina que l'escena que se presente ha d'exalçar qualsevol dels aspectes de la cultura, la llengua, l'historia... del nostre Regne de Valencia. 

Com ya anunciarem, el 4 de març finalisa el plaç de presentacio.  El premi se regularà segons les següents bases:  

1.- En el premi podran participar totes les falles del Regne que ho vullguen fer. 

2.- Al premi no es presentarà el Llibret sancer, sino soles la poesia feta per a una de les escenes de la falla, que pot ser de la major o de l’infantil.

3.- Es indispensable que la poesia presentada, estiga escrita en valencià segons les Normes d'El Puig.  
4.- El Jurat valorarà primordialment lo dit en l'encapçalament d'estes Bases, és dir, que la poesia exalçe qualsevol dels aspectes de la cultura, la llengua, l'historia... de nostre Regne de Valencia, podent quedar desert el premi si aixina ho creu convenient el Jurat.    
5.- La poesia pot presentar-se en qualsevol metrica i en qualsevol rima.     
6.- El determini de presentacio finalisa el 4 de març 
7.- Hi haura soles un premi, que sera un estandart.    
8.- El Premi sera entregat a la falla guanyadora el dia 10 de març.

9.- La participacio en este premi, supon l'acceptacio de tot el contingut d'estes bases. Per a qualsevol supost no arreplegat en estes bases, sempre prevaldra lo que diga el Jurat.